Martin Rulík: Odpověď na otevřený dopis Povodí Moravy k řece Bečvě

9. 11. 2020

Odpověď Martina Rulíka na otevřený dopis Povodí Moravy, kterým Povodí Moravy reagovalo na komentář Martina Rulíka v Deníku Referendum.

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši reakci a stanovisko Povodí Moravy k šetření otravy na řece Bečvě. Přiznávám, že nadpis uvedený v textu na webu Deníku referendum byl titulek dodaný redakcí, ne mnou, tento provokativní titulek měl vyvolat čtenářský zájem o tuto kauzu. Domnívám se, že ve vyšetřování otravy Bečvy je stále dosti nejasností a spekulací, takže i můj vyžádaný příspěvek byl veden primárně snahou o pohled trochu z jiného úhlu.

Já v žádném případě nezpochybňuji naředění koncentrace kyanidu zvýšeným průtokem z Bystřičky. Tento krok byl určitě na místě a profesionální. Nicméně můj dotaz, jestli to mohlo pomoci, byl veden touto úvahou: Pokud došlo k úniku a hlavní otrava nastala v neděli dopoledne, tak převážná část kyanidů během neděle již odtekla po proudu a mohla být naředěna stávajícím průtokem – nevím nakolik. Doposud nebyly zveřejněny žádné informace o naměřených koncentracích kyanidů v podélném profilu Bečvy, a tudíž nelze odvodit, jaký byl skutečný vliv naředění zvýšeným přítokem z Bystřičky a nakolik pomohl snížit koncentraci kyanidů v recipientu. Pokud Povodí Moravy tato data má, rád bych se s nimi seznámil.

Ve svém dopise uvádíte, že téměř bezprostředně po nahlášení havárie (v neděli 20.9. 2020 ve 13:00 hod.) započalo odpouštění vody z Bystřičky. To znamená, že k navýšení průtoku Bečvy došlo prakticky ještě před tím, než se vůbec vědělo, o jaké znečištění se jedná. A tuto informaci nemohli mít v neděli ve 13:00 hod. ani pracovníci Povodí Moravy, ani nikdo jiný. Že se jedná o kyanidy, se veřejnost dozvěděla až ve čtvrtek 24. 9. 2020!

Už vůbec mi není jasné, kdy byly příslušnými subjekty odebírány vzorky vody na analýzy. Mohu se mýlit, ale pokud k tomu navýšení průtoku skutečně došlo před odběry, tak se domnívám, že logistika zásahu měla své trhliny. Nejdříve je třeba odebrat vzorky na analýzu a pak pustit vodu. Jakékoliv naředění samozřejmě snižuje šanci na stanovení reálných koncentrací polutantu v toku. Zde jsem opět odkázán na spekulace, neboť do dneška veřejnost nebyla s výsledky těchto odběrů a analýz seznámena, což bohužel nevyhnutelně svádí k domněnkám a spekulacím.

Můj argument, kterým jsem ve svém textu zpochybnil vypouštění vody z Bystřičky, vycházel primárně z výše uvedené úvahy, že vypouštění vody mohlo zamezit okamžitému odběru vzorků bentosu, které mohly přispět k bližšímu určení místa úniku kyanidů. Ve vašem dopise uvádíte, že vaši pracovníci odebrali 24. 9. 2020 vzorky zoobentosu a nezjistili žádný rozdíl v oživení. Jak je možné, že vzorky odebrané o den později Ústavem biologie obratlovců AV ČR (tj. 25. 9. 2020) zásadní rozdíl mezi lokalitami nad a pod úsekem otravy potvrdily? V tom existuje jistý nesoulad. Já jsem vzorky také odebíral po odeznění zvýšených vodních stavů a rovněž jsem nezjistil žádné nápadné rozdíly, což dávám do souvislosti právě s vlivem zvýšených průtoků na konci prvního týdne od otravy, jak píšu ve svém textu.

Jsem stále přesvědčen o tom, že pokud existoval nějaký gradient v oživení dna v úseku toku cca 5 km, tak by byl nepochybně zjistitelný i na úsecích kratších, což mohlo přispět k lepší determinaci místa úniku kyanidů. Ale tyto detailnější odběry během prvních dní v inkriminovaném úseku provedeny nebyly, což považuji za velkou škodu. Že se PMO soustředilo na odběr vzorků a monitoring dopadu otravy na bentos dále po proudu je počin nepochybně chvályhodný, o tom není sporu, a rád o něm slyším.

Stále mne zaráží, že přestože jste měli k dispozici spoustu analýz a vyhodnotili celou řadu vzorků, tyto informace zatím žádným způsobem nebyly nikde veřejně k dispozici, a to ani přesto, že Povodí Moravy o ně bylo médii požádáno. Nikdo z nás si nepřeje, aby docházelo k šíření, jak sám píšete, nepravd či polopravd. V takovém případě je ovšem ve vašem nejlepším zájmu transparentněji komunikovat fakta týkající se této problematiky. Právě z jejich absence vychází řada spekulací a dohadů, které zcela jistě nepřispívají ke zklidnění situace. V zájmu prevence jakýchkoliv dalších spekulací a v zájmu možnosti opravdu fundované debaty odborné veřejnosti Vás zdvořile žádám o neodkladné zveřejnění všech výsledků měření uskutečněných PMO v týdnu od 20. 9. 2020 v inkriminovaném úseku řeky Bečvy. Děkuji.

Vážený pane inženýre, pevně věřím, že z tohoto vysvětlení je dostatečně jasné, že z mé strany nešlo o zlý úmysl. Ujišťuji Vás, že tomu tak v žádném případě není. Můj text měl za cíl pokusit se vyvolat diskuzi k danému tématu.

Vámi objasněné a zveřejněné informace o podniknutých krocích jsou velmi užitečné a ukazují, že konkrétní data k dispozici jsou, ačkoliv doposud nebylo možné se s nimi seznámit. Tyto informace nepochybně pomohou k lepšímu pochopení všech aktivit, které se doposud v této kauze odehrály. Zároveň pevně doufám, že se nám společně podaří dotáhnout tuto kauzu do konce a usvědčit viníka této nešťastné havárie.

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martinn-rulik-odpoved-na-otevreny-dopis-povodi-moravy-k-rece-becve

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.