Vyjádření OŽP Valašské Meziříčí: Kroky vodoprávního úřadu v souvislosti s havárií na řece Bečvě

24. 11. 2020

Postup jednotlivých úřadů při řešení katastrofy na Bečvě je předmětem mnoha diskuzí a dohadů. Získali jsme vyjádření, kde si můžete přečíst, jak postupoval Odbor životního prostředí Valašské Meziříčí. 

 

Pracovníci odboru životního prostředí Val. Meziříčí obdrželi nahlášení události Policií ČR v neděli 20. září 2020 ve  12.47 hodin. Pracovníci OŽP dorazili na místo (most přes Bečvu do obce Choryně) předpokládané havárie  ve 13.30 hod.

 1. V souladu s Plánem krizového připravenosti ORP VM („PKP“) pracovníci OŽP neprodleně zjišťovali  aktuální stav od všech přítomných osob: Povodí Moravy, zasahující jednotky hasičského záchranného sboru, Policie ČR, rybářů MO ČR Val. Meziříčí a Choryně. Telefonicky informovali další dotčené subjekty tj. OŽP Hranice, Česká inspekce životního prostředí Olomouc, ČIŽP Brno s cílem zjištění  aktuální situace po toku a koordinace opatření k nápravě.  
 2. Úhyn ryb byl detekován mimo katastr Valašského Meziříčí. První známky zasažení toku pozorovány  rybáři v místě křížení VVN a Bečvy ve Lhotce n. B.. U lávky ve Lhotce nad Bečvou ryby neměly příznaky  zasažení.  
 3. Povodí Moravy začalo odpouštět vodu z přehrady Bystřička za účelem zředění neznámého  kontaminantu po dohodě s vodoprávním úřadem Vsetín již mezi 12-13 hodinou v souladu §10  vyhlášky 450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech  havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich  škodlivých následků (dále „vyhláška“) a dále v souladu s §6 vyhlášky spolupracovalo na likvidaci  havárie na vodním toku.  
 4. V souladu s PKP a §42 zák. č. 254/2001Sb., zákon o vodách (dále jen „VZ“) pracovnici OŽP telefonicky  konzultovali další možná opatření s pracovníkem ČIŽP Brno s ohledem na dobrou mísitelnost neznámého kontaminantu s vodou. Instalace norných stěn či použití sorbentů bylo vyhodnoceno jako  neúčelné. Odčerpávání kontaminované vody z toku nemožné. Všechny uvedené kroky realizovány  v souladu s PKP. 
 5. V souladu s §42 VZ bylo jako jediné reálné opatření navýšení množství průtoku vody v Bečvě po co  nejdelší možnou dobu. 
 6. V souladu s vyhláškou proveden účelový monitoring jakosti povrchových vod. Pracovníci OŽP na  místě převzali od zasahující jednotky HZS VM odebrané vzorky vody a uhynulých ryb, které byly  v pondělí předány k rozboru na Státní veterinární ústav v Olomouci a do laboratoře Vaku Vsetín.  Pracovníci OŽP dále neprodleně telefonicky zažádali o odebrání dalších vzorků vody z Bečvy specializovanou jednotkou chemiků hasičského záchranného sboru Frenštát p. R, která provedla další  odběry vzorků vody. 
 7. Pracovníci OŽP kontaktovali dispečinky spol. DEZA, Cabot, kterými bylo sděleno, že k žádné havárii  nedošlo. Dále zažádali pracovníka dispečinku Deza o okamžité odebrání vzorků nad časový a místní  rámec (laguny, potoky Jasenický a Černý-Bynina).. 
 8. Jako další opatření k likvidaci následků havárie v souladu s vyhláškou se pracovníci OŽP domluvili s  hospodářem MO ČR Choryně na likvidaci uhynulých ryb. To proběhlo v pondělí odpoledne. 
 9.  Pracovník OŽP předává v obci Choryně ve večerních hodinách informace vyšetřovatelům Policie ČR  Vsetín, kteří odebírají vzorky vody z Bečvy. Současně je domluveno pravidelné předávání všech  zjištěných informací.  
 10. V průběhu neděle dohledáváno místo vniku kontaminantu ze strany Policie ČR, rybářů MO ČRS VM a  OŽP VM. Místo vniku nezjištěno. Při obhlídce toku u Choryňského mostu pracovníci OŽP VM zjišťují ve  večerních hodinách pohyb menších ryb v Bečvě. 

Další kroky realizované v průběhu pracovního týdne 

 1. Pracovníci OŽP VM v souladu s §42 VZ tel. zažádali o spolupráci pracovníků ČIŽP Brno na místě kontaminace a následně s Povodím Moravy a ČIŽP Brno dohledávali zdroje možného znečištění  v terénu. V rámci kontrolní činnosti ČIŽP Brno OŽP zkontrolován areál lagun spol. Deza, areál nádraží  ve Lhotce n. B. Proběhla schůzka s ředitelem spol. CIE. Kontaktována společnost Sonavox, ČOV VM.  ČIŽP Brno uskutečňuje kontrolu v areálu býv. Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. 
 2. Pracovníci OŽP telefonicky kontaktovali nadřízený Vodoprávní úřad Zlínského kraje (VPÚ ZK),  nadřízený orgán Krizového řízení ZK s cílem předání zjištěných informací a cílem stanovení dalších  opatření. 
 3. Zástupci OŽP předali na rozbor do laboratoře Vaku Vsetín vzorek vody odebraný HZS VM dne 20. 9. 2020. Další vzorky vody ze zasaženého území a uhynulé ryby předali na rozbory do Státního  veterinárního ústavu v Olomouci. 
 4. OŽP tel. kontaktovalo hospodáře MO českého rybářského svazu Choryně a Val. Meziříčí s cílem ověřit,  zda se neobjevily následné úhyny případně úhyny výše proti směru toku směrem k Valašskému Meziříčí.  Následné či nové úhyny nebyly potvrzeny. 
 5. S cílem naplnění §41 VZ, kdy vodoprávní úřady řídí likvidaci havárie, se uskutečnily tři koordinační  schůzky všech dotčených VPÚ ORP-vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností (vč. OŽP-VPÚ ORP  VM), jejichž území bylo havárií zasaženo. Svolání schůzky provedl vodoprávní úřad Olomouckého  Kraje na jezu v Oseku n. B. (2x) a jezu v Přerově (1x). Schůzek se dále zúčastnili zástupci ČRS, HZS  Olomouckého kraje, pracovníci ČIŽP Olomouc, Policie ČR (dále PČR) pracoviště Přerov. Na schůzce  došlo k předání zjištěných informací.  
 6. Pracovníci ČIŽP Brno provádí v souladu s §112 VZ v rámci vodoprávního dozoru kontroly, jak PFO, PO  týkající se dodržování povinnosti stanovených VZ nebo uložené podle tohoto zákona na úseku ohrožení  jakosti povrchových vod. 
 7. Pracovníci OŽP VM kontaktovali starosty obce Lešná a Choryně, aby na stránky obcí a v rozhlasu  zveřejnili informace, týkající se doporučení o nevstupování osob do Bečvy, koupání zvířat či jiné  nakládání s vodami z toku. 
 8. Pracovníci OŽP v souladu s §41 VZ průběžně komunikují s PČR, rybáři MO ČRS Choryně, ČIŽP Brno,  Povodím Moravy. Předávají informace nadřízenému VPÚ ZK a Krizovému řízení ZK.
 9.  Dále dohledávají místa možného vnosu neznámého kontaminantu od Choryňského mostu proti proudu Bečvy. Rozsah kontrolovaného území postupně rozšiřují s ohledem na zjištěné skutečnosti. 
 10.  Na základě jednáních v Oseku n. B. dochází k postupnému rozšíření rozsahu prováděných rozborů u  odebraných vzorků vody a ryb. 
 11. OŽP respektuje informační embargo ze strany PČR.  
 12. Ve spolupráci s PČR a ČIŽP Brno se OŽP VM účastní dohledávání místa vnosu kontaminantu do toku.
 13. Zaměstnanci OŽP rozšířili území možného vnosu kontaminantu až k mostu do místní části Juřinka (areál ČOV VM), kde se nachází výúsť kanálu z areálu býv. společnosti Tesla v Rožnově p. R, ze které  byly odebraný vzorky. 
 14. Pracovníci OŽP ve čtvrtek dopoledne obdrželi informaci, že ve vzorcích vody odebraných z výústě  kanálu z Rožnova p. R. byly zjištěny kyanidy. Proto pracovníci OŽP zajistili okamžité zveřejnění informace, týkající se důrazného doporučení nevstupování osob do Bečvy, koupání zvířat či jiné  nakládání s vodami z Bečvy v úseku pod Juřinským mostem a dále po toku. Informace byla zveřejněna  na internetových stránkách města a prostřednictvím dalších informačních kanálů. Souběžně informaci  o kyanidech předávají vedoucímu vyšetřovateli PČR Vsetín, se kterým je domluven zásah u výústě ve  spolupráci s jednotkami HZS. Následně opětovně odebrány vzorky vody u výústě vedoucí z areálu býv.  Tesly Rožnov p. R. Pracovníci OŽP telefonicky informují zástupce ČIŽP Brno, Povodí Moravy, VPÚ OlK. 
 15. Informace, že se jedná o kyanid, se poprvé objevuje v médiích od tiskového mluvčího ČIŽP mezi 11-12  hodinou
e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.